I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy dokument (dalej również: „Regulamin”) określa szczegółowe zasady świadczenia usługi „Newsletter” przez Przedsiębiorstwo Wdrożeń i Zastosowań Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej Bio-Gen sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie (pod adresem: ul. 1-go maja 26, 46-100 Namysłów), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000208021 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS).
 2. Z usługi Newsletter może korzystać osoba fizyczna, albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej również: „Usługobiorca”). W przypadku, gdy Usługobiorcą jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter (dalej również: „Umowa”) oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Usługodawcy, przy czym co do zasady Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
 3. Usługodawca nie pobiera od Usługobiorców opłat za świadczenie usługi Newsletter.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTER

 1. Usługa Newsletter, świadczona na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy i partnerów Usługodawcy (których aktualna lista podana jest w ramach Serwisu), w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych.
 2. Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest po wykonaniu kolejnych kroków przez Usługobiorcę:
  1. udostępnienie co najmniej swojego adresu e-mail lub numeru telefonu, w tym w odpowiednim polu w Serwisie, lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w celu otrzymywania informacji handlowych odpowiednim kanałem;
  2. zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu (w tym poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Klienta – o ile taka funkcjonalność została udostępniona). Usługodawca może udostępnić również inne sposoby zaakceptowania postanowień Regulaminu.
 3. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania Usługodawcy wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Usługobiorcy,
  2. niezwłocznego aktualizowania danych podanych Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy,
  3. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz nie naruszający praw osób trzecich, zgodny z postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę jako Administratora danych osobowych w celu świadczenia usługi Newsletter.
 2. Usługodawca, aby zapewnić prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów), przeznaczonych dla wszystkich Usługobiorców, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Usługobiorcy, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on Serwis oraz czy i jakie produkty kupuje lub rezerwuje w sklepach stacjonarnych należących do Usługodawcy.
 3. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z usługi Newsletter.
 4. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych oraz rezygnacji z usługi Newsletter, przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w „Polityce prywatności” dostępnej w ramach Serwisu.

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA USŁUGODAWCY

Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), udostępnianych przez Usługodawcę lub partnerów Usługodawcy, w szczególności prawa autorskie, przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter, na terenie całego świata. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

V. ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ ZMIANA REGULAMINU

 1. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacji z usługi), w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Usługobiorcy w ramach usługi Newsletter lub poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk na stronie Serwisu, do której link znajduje się w pierwszej wiadomości przesłanej na podany numer telefonu w związku z rejestracją do usługi Newsletter.
 2. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 3. Usługodawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 2 powyżej wysyła na adres e-mail lub numer telefonu podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy Umowę za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, o których mowa w pkt IV powyżej, z ważnych powodów, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu.
 5. Usługodawca może w każdym czasie dokonać zmiany niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w ramach Serwisu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter lub wiadomości przesłanej na podany numer telefonu z linkiem, który umożliwi zapoznanie się z tekstem jednolitym Regulaminu oraz jego zapisanie.
 7. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny również pod adresem (hiperłącze do strony www) i obowiązuje od dnia 14 grudnia 2022 roku.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej lub wiadomości sms na numer telefonu podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter.
 3. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami, sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.