REMEDIANT

Preparat do rekultywacji jezior, stawów, oczek wodnych i innych zbiorników. Przywraca naturalną równowagę biologiczną zbiornika wodnego.
REKULTYWACJA

Preparat jest złożony z bakterii psychrofilowych i psychrotrofowych całkowicie niepatogennych dla ludzi i zwierząt. Dzięki odpowiednio dobranemu składowi mikroorganizmów ogranicza się zawartość związków biogennych rozpuszczonych w wodzie, ogranicza rozwój glonów i sinic oraz redukuje organiczne osady denne. Preparat można stosować do oczyszczania wszystkich zbiorników wodnych: oczek wodnych, stawów czy jezior.

REMEDIANT ogranicza procesy eutrofizacji zbiorników wodnych, spowodowanych nadmierną ilością związków biogennych rozpuszczonych w wodzie. Do związków biogennych odpowiedzialnych za „zakwitanie wody” należą przede wszystkim związki azotowe i fosforowe. Efektem eutrofizacji jest nadmierny wzrost glonów i sinic, zmniejszenie przejrzystości, tworzenie się nieprzyjemnych zapachów i ograniczenie ilości tlenu w wodzie, choroby i śnięcie ryb, nagromadzenie się osadów dennych, mułu. Preparat Remediant zawierający bakterie o różnym sposobie działania skutecznie zmniejsza ilość związków biogennych w wodzie, ogranicza skutki eutrofizacji, powoduje wzrost przejrzystości wody oraz redukuje osady denne.

Preparat jest całkowicie bezpieczny dla ryb oraz zwierząt korzystających ze zbiornika wodnego.

REMEDIANT
 • powoduje redukcję glonów i sinic w toni wodnej oraz glonów nitkowatych,
 • zwiększa klarowności wody,
 • zmniejsza pH mułu sprzyjające redukcji osadów dennych,
 • zwiększa pH wody sprzyjające wiązaniu jonów fosforanowych
 • w nierozpuszczalne związki fosforu,
 • wpływa na poprawę warunków tlenowych,
 • zwiększa zdrowotność ryb i ich populację,
 • zwiększa populację zooplanktonu będącego wskaźnikiem czystości zbiornika.

Dodatkowym efektem działania preparatu jest zwiększenie populacji ryb oraz zwiększenie ich zdrowotności. Efektywną gospodarkę fosforanową w wodzie prowadzą bakterie z rodzaju Pseudomonas, które tworzą równowagę w zbiorniku wodnym pomiędzy fosforem rozpuszczalnym a nierozpuszczalnym, tym samym ograniczają poziom fosforanów rozpuszczonych w wodzie przyczyniających się do eutrofizacji zbiornika. Za denitryfikację, czyli redukcję azotu rozpuszczonego w wodzie (azotanowego) są odpowiedzialne bakterie kilku rodzajów przeprowadzając proces zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych.

Preparat REMEDIANT to wysokoskoncentrowany mikrobiologiczny kompozyt, w skład którego wchodzi 19 szczepów bakterii.

Unikalna i całkowicie bezpieczna dla ludzi, zwierząt i środowiska kompozycja bakterii odpowiada za przeprowadzanie ukierunkowanych procesów biodegradacji mikrobiologicznej, które w naturalny i szybki sposób poprawiają stan zdegradowanych akwenów. Zastosowanie biopreparatu aktywuje proces biodegradacji osadów, uruchamia mechanizm biologicznego samooczyszczania się wody (biorekultywacji) oraz wymusza poprawę parametrów fizyko-chemicznych i higieniczno-sanitarnych wody (bioremediację).

Preparat działa w następujących etapach:

 1. Adaptacja mikroorganizmów do środowiska.
 2. Ograniczenie wzrostu i redukcja glonów w wodzie.
 3. Denitryfikacja azotu rozpuszczonego w wodzie i przekształcenie fosforu rozpuszczalnego w nierozpuszczalny.
 4. Działanie bakterii celuloitycznych lignolitycznych w osadach dennych.
 5. Działanie bakterii proteolitycznych, lipolitycznych.
 6. Działanie bakterii amonifikacyjnych nitryfikacyjnych.
 7. Działanie bakterii denitryfikacyjnych.

Dawkowanie:
10 g / 1 m2 lustra wody (czyli 1 kg / 100 m2).

Sposób stosowania:
Odmierzoną ilość preparatu w miarę równomiernie rozsypać po powierzchni lustra wody.

Termin stosowania:
Preparat stosujemy, gdy temperatura wody osiągnie przynajmniej 7-8 oC. W praktyce pierwsze zabiegi wykonujemy wiosną (kwiecień-maj), a ostatnie jesienią (wrzesień-październik).

Ilość aplikacji zależy od wielkości, stopnia zanieczyszczenia zbiornika, warunków atmosferycznych. W ciągu roku wykonujemy od jednej do 6-7 aplikacji. W celu osiągnięcia długotrwałych rezultatów zaleca się stosowanie przez kilka kolejnych sezonów.

Stosowanie:

 • Aplikację można powtórzyć kilka razy w sezonie, zachowując 14-21 dniowe odstępy.
 • Odmierzoną ilość preparatu w miarę możliwości równomiernie rozsypać po powierzchni zbiornika.
 • Przechowywać w suchym i osłoniętym miejscu.
 • Po otwarciu opakowania zużyć w ciągu 90 dni.
 • Chronić przed wilgocią.
Video
Wygrana walka z glonami w stawie

Efekty działania preparatu REMEDIANT na jednym ze zbiorników wodnych, na którym aplikowaliśmy preparat wiosną 2021 roku. Problemem była bardzo duża ilość glonów, która pomimo zimnej wiosny skutecznie zasłaniała większość powierzchni lustra wody. Po okło 45 dniach od aplikacji preparatu udało się uzyskać efekty w postaci znacznie zwiększonej przejrzystości wody wolnej od glonów.