FosfoPower

Udostępnia azot atmosferyczny roślinom
Bestseller
Nowość

FosfoPower zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii PSB (Phosphate Solubilizing Bacteria) wytwarzające m.in. kwasy organiczne oraz enzymy, które efektywnie rozpuszczają trudnodostępne formy fosforu z glebowych zasobów nieorganicznych jak i organicznych. Nadwyżki  powstające w wyniku tych procesów są wykorzystane przez rośliny. Stosowanie FosfoPower pozwala roślinom na korzystanie z niedostępnych form fosforu zawartych w glebie, zwiększa efektywność mineralnego nawożenia fosforowego oraz umożliwia zmniejszenie dawek nawozów fosforowych.

Liczne badania potwierdzają, że aplikacja bakterii PSB pozwala uwolnić i udostępnić roślinom średnio 40-45 kg P₂O₅/ha!

Dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym
FosfoPower

Stosowanie:

  • Uprawy polowe: przedsiewnie w formie oprysku doglebowego, przedwschodowo oraz w początkowych fazach rozwojowych roślin.
  • Sady i jagodniki: wraz z początkiem wiosennej wegetacji w formie oprysku, w pasie herbicydowym.
  • Warzywa: przedsiewnie lub przed wysadzeniem w formie oprysku doglebowego

Efekty stosowania:

  • Pozwala na ograniczenie ilości stosowanych mineralnych nawozów fosforowych
  • Zwiększa efektywność nawożenia mineralnego
  • Poprawia plonowanie roślin uprawnych

Skuteczność

Wpływ FosfoPower na plon suchej masy kukurydzy – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 2022

Doświadczenie poprowadzone w dwóch powtórzeniach.

Obiekt średnia
Fosfor (100% dawka)90
Fosfor (100% dawka) + FosfoPower95,6 + 6%
Obiekt Seria A
Kontrola (Bez nawożenia P)69,74
FosfoPower (Bez nawożenia P) 75,24 +8%
  • testowany preparat FosfoPower wpływał korzystnie na wzrost roślin w warunkach niskiej zawartości fosforu w glebie.
  • wyniki badania potwierdziły skuteczność preparatu FosfoPower w warunkach ograniczonego zaopatrzenia roślin w przyswajalny fosfor.