Niniejsza Polityka Prywatności (dalej jako „Polityka”) ma na celu zaprezentowanie zasad przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem strony internetowej https://bio-gen.pl/ (dalej jako „Strona”) oraz formularza kontaktowego.

 1. Dane osobowe Użytkowników, które są przetwarzane w związku z funkcjonowaniem Strony, podlegają zasadom przetwarzania danych określonym ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781; dalej jako „Ustawa”) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), a także innym aktom prawnym, które zmieniają, aktualizują lub zastępują powyższe regulacje.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem Strony jest Przedsiębiorstwo Wdrożeń i Zastosowań Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej Bio-Gen sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie (pod adresem: ul. 1-go maja 26, 46-100 Namysłów), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000208021 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS).
 3. Z Administratorem można skontaktować się listownie pod wskazanym wyżej adresem siedziby spółki lub pod adresem korespondencyjnym: ul. Pojezierska 97K, 91-341 Łódź, a także mailowo pod adresem: rodo@bio-gen.pl.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w przypadku zapisania się do newslettera: w celu wysyłki newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (tym interesem jest promowanie Administratora, jego działalności i sprzedawanych towarów),
  2. w przypadku skierowania do Administratora zapytania poprzez formularz kontaktowy przy wykorzystaniu danych kontaktowych umieszczonych w Serwisie: w celu skontaktowania się, odpowiedzi na zapytanie lub w celu złożenia oferty, jeśli Administrator został poproszony o jej złożenie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (tym interesem jest nawiązanie kontaktu z osobą zwracającą się do Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie,
  3. w związku z wykorzystaniem plików cookies: do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jakimi są zapewnienie działania Serwisu, jego właściwej wydajności i funkcjonalności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane: jedynie upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora oraz podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi hostingu poczty elektronicznej, hostingu strony internetowej, obsługi strony internetowej.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się Administratora z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane osobowe, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a brak ich wprowadzenia będzie skutkować brakiem możliwości jego obsługi, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie pozostałych danych osobowych, jak również wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem jest dobrowolne. Zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych osobowych podanych dobrowolnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 8. W związku ze świadczeniem usługi newslettera dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usługi newslettera lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu. W związku ze skierowanym zapytaniem, prośbą o złożenie oferty dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania zapytania, prośby lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu. W pozostałym zakresie dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
 9. Mogą Państwo domagać się od Administratora dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą też Państwo domagać usunięcia danych w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 17 RODO.
 10. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Serwisu, w szczególności otrzymywanie newslettera.

Polityka plików cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. Rozpoczynając korzystanie ze Strony bez zmian ustawień urządzenia i oprogramowania używanego do korzystania ze Strony w sposób zapobiegający otrzymywaniu plików cookies, Użytkownik zgadza się na otrzymywanie unikalnych plików cookies, które będą zapisywane w pamięci jego urządzenia w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Strony i realizację dalszych celów. Pliki cookies mogą być generowane i zapisywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika zarówno przez Stronę, jak i powiązane ze Stroną systemy innych podmiotów.

Przeglądarki internetowe mogą przechowywać pliki tekstowe – tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”) na dysku komputera lub innego urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. W plikach cookies zapisywane są informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisów internetowych, w szczególności tych, które wykorzystują mechanizmy autoryzacji. Zadaniem takich plików jest zapewnienie poprawnego funkcjonowania Strony oraz usług dostępnych za jej pośrednictwem. Dzięki plikom cookies jest także badanie aktywności Użytkowników na Stronie. Pliki cookies mogą mieć charakter sesyjny (obecne są w przeglądarce i urządzeniu do czasu opuszczenia Strony) oraz charakter stały (pozostają w przeglądarce i urządzeniu wg parametrów pliku lub do momentu ich ręcznego usunięcia i mogą być generowane lub aktualizowane np. przy każdorazowej wizycie na Stronie).

Pliki cookies wykorzystywane przez Stronę gromadzą informacje o Użytkownikach w celach zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych, a także w celu dopasowania informacji do indywidualnych preferencji Użytkownika.

Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień swojej przeglądarki dotyczących plików cookies (m.in. w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym). Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.