Group 2792
Group 2793
Group 2791

Dostępne rozmiary:

Group 2792

1 kg

Group 2793

5 kg

Group 2791

25 kg

REMEDIANT

Preparat do rekultywacji jezior, stawów, oczek wodnych i innych zbiorników. Przywraca naturalną równowagę biologiczną zbiornika wodnego.

 

Preparat jest złożony z bakterii psychrofilowych i psychrotrofowych całkowicie niepatogennych dla ludzi i zwierząt. Dzięki odpowiednio dobranemu składowi mikroorganizmów ogranicza się zawartość związków biogennych rozpuszczonych w wodzie, ogranicza rozwój glonów i sinic oraz redukuje organiczne osady denne. Preparat można stosować do oczyszczania wszystkich zbiorników wodnych: oczek wodnych, stawów czy jezior.


REMEDIANT ogranicza procesy eutrofizacji zbiorników wodnych, spowodowanych nadmierną ilością związków biogennych rozpuszczonych w wodzie. Do związków biogennych odpowiedzialnych za „zakwitanie wody” należą przede wszystkim związki azotowe i fosforowe. Efektem eutrofizacji jest nadmierny wzrost glonów i sinic, zmniejszenie przejrzystości, tworzenie się nieprzyjemnych zapachów i ograniczenie ilości tlenu w wodzie, choroby i śnięcie ryb, nagromadzenie się osadów dennych, mułu. Preparat Remediant zawierający bakterie o różnym sposobie działania skutecznie zmniejsza ilość związków biogennych w wodzie, ogranicza skutki eutrofizacji, powoduje wzrost
przejrzystości wody oraz redukuje osady denne.


Preparat jest całkowicie bezpieczny dla ryb oraz zwierząt korzystających ze zbiornika wodnego.


Skład i działanie:


Preparat REMEDIANT to wysokoskoncentrowany mikrobiologiczny kompozyt, w skład którego wchodzi 19 szczepów bakterii.


Unikalna i całkowicie bezpieczna dla ludzi, zwierząt i środowiska kompozycja bakterii odpowiada za przeprowadzanie ukierunkowanych procesów biodegradacji mikrobiologicznej, które w naturalny i szybki sposób poprawiają stan zdegradowanych akwenów. Zastosowanie biopreparatu aktywuje proces biodegradacji osadów, uruchamia mechanizm biologicznego samooczyszczania się wody (biorekultywacji) oraz wymusza poprawę parametrów fizyko-chemicznych i higieniczno-sanitarnych wody (bioremediację).

Stosowanie:

Dawkowanie:


10 g / 1 m2 lustra wody (czyli 1 kg / 100 m2).

Sposób stosowania:


Odmierzoną ilość preparatu w miarę równomiernie rozsypać po powierzchni lustra wody.


Termin stosowania:


Preparat stosujemy, gdy temperatura wody osiągnie przynajmniej 7-8 oC. W praktyce pierwsze zabiegi wykonujemy wiosną (kwiecień-maj), a ostatnie jesienią (wrzesień-październik).


Ilość aplikacji zależy od wielkości, stopnia zanieczyszczenia zbiornika, warunków atmosferycznych. W ciągu roku wykonujemy od jednej do 6-7 aplikacji. W celu osiągnięcia długotrwałych rezultatów zaleca się stosowanie przez kilka kolejnych sezonów.


Stosowanie:
• Aplikację można powtórzyć kilka razy w sezonie, zachowując 14-21 dniowe odstępy.
• Odmierzoną ilość preparatu w miarę możliwości równomiernie rozsypać po powierzchni
zbiornika.
• Przechowywać w suchym i osłoniętym miejscu.
• Po otwarciu opakowania zużyć w ciągu 90 dni.
• Chronić przed wilgocią.

Efekty stosowania:

• powoduje redukcję glonów i sinic w toni wodnej oraz glonów nitkowatych,
• zwiększa klarowności wody,
• zmniejsza pH mułu sprzyjające redukcji osadów dennych,
• zwiększa pH wody sprzyjające wiązaniu jonów fosforanowych
• w nierozpuszczalne związki fosforu,
• wpływa na poprawę warunków tlenowych,
• zwiększa zdrowotność ryb i ich populację,
• zwiększa populację zooplanktonu będącego wskaźnikiem czystości zbiornika.


Dodatkowym efektem działania preparatu jest zwiększenie populacji ryb oraz zwiększenie ich zdrowotności. Efektywną gospodarkę fosforanową w wodzie prowadzą bakterie z rodzaju Pseudomonas, które tworzą równowagę w zbiorniku wodnym pomiędzy fosforem rozpuszczalnym a nierozpuszczalnym, tym samym ograniczają poziom fosforanów rozpuszczonych w wodzie przyczyniających się do eutrofizacji zbiornika. Za denitryfikację, czyli redukcję azotu rozpuszczonego w wodzie (azotanowego) są odpowiedzialne bakterie kilku rodzajów przeprowadzając proces zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych.


Preparat działa w następujących etapach:

  • Adaptacja mikroorganizmów do środowiska.
  • Ograniczenie wzrostu i redukcja glonów w wodzie.
  • Denitryfikacja azotu rozpuszczonego w wodzie i przekształcenie fosforu rozpuszczalnego w nierozpuszczalny.
  • Działanie bakterii celuloitycznych lignolitycznych w osadach dennych.
  • Działanie bakterii proteolitycznych, lipolitycznych.
  • Działanie bakterii amonifikacyjnych nitryfikacyjnych.
  • Działanie bakterii denitryfikacyjnych.