Aktualności i wydarzenia

Podsumowanie projektu rekultywacji stawów Zespołu Pałacowo-Parkowego Łazienki Królewskie w Warszawie

Zespół Pałacowo-Parkowy Łazienki Królewskie w Warszawie jest otoczony obszarem zieleni o powierzchni 76 ha. To zielone płuca Warszawy i zarazem jedna z największych atrakcji turystycznych tego miasta wg raportu Stołecznego Biura Turystyki. Co roku setki turystów odwiedza Łazienki Królewskie nie tylko ze względu na historyczne obiekty architektoniczne, ciekawe wystawy muzealne czy liczne imprezy okolicznościowe, ale także ze względu na możliwość obcowania z przyrodą w centrum miasta. Powierzchnie zieleni poprzeplatane są tutaj siecią kanałów i stawów, które zajmują łączną powierzchnie 4,6 ha.

W 2015 roku dyrekcja Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie powierzyła firmie Bio-Gen opiekę nad kompleksem stawów i kanałów, polegającą na przeprowadzaniu cyklicznych zabiegów rekultywacyjnych zbiorników wodnych. Firma Bio-Gen zastosowała do tego celu autorską metodę oczyszczania zbiorników wodnych, polegającą na aplikacji na powierzchni tafli wody biologicznie czynnego preparatu Remediant, złożonego z bakterii całkowicie niepatogennych dla ludzi i zwierząt. Aplikacja preparatu odbywa się cyklicznie co roku w dwóch rzutach: na wiosnę i na jasień.

W trakcie trwającego programu rekultywacji firma Bio-Gen prowadziła cykliczne badania fizyko-chemiczne oraz mikrobiologiczne jakości wody w oczyszczanych zbiornikach, analizując próbki wody przed i po aplikacji produktu Remediant. W dniu 4 października 2017 roku opiekunowie projektu ze strony Bio-Gen przeprowadzili drugą w tym roku i zarazem szóstą aplikację preparatu. Czas na podsumowanie dotychczasowych efektów stosowania preparatu Remediant w oczyszczaniu kompleksu stawów i kanałów na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego Łazienki Królewskie.

Oczyszczanie zbiorników rozpoczęto w 2015. Przed pierwszą aplikacją preparatu Remediant pobrano próbki do oceny warunków początkowych. Zbiorniki charakteryzowały się silną eutrofizacją, ze względu na duże ilości związków biogennych, głównie azotu i fosforu. W analizowanych próbkach wykryto obecność bakterii z grupy Coli. Wysoki poziom związków azotu korelował z niskim mianem bakterii nitryfikacyjnych wskazując na brak zdolności zbiorników wodnych do samooczyszczania się z biogenu jakim jest azot. Mały udział bakterii amylolitycznych, lipolitycznych i calulolitycznych w ogólnej ilości bakterii w wodzie, świadczył o powolnej degradacji materii organicznej zalegającej na dnie zbiorników.

Po zastosowaniu już pierwszej dawki preparatu Remediant odnotowano znaczący wzrost ilości bakterii denitryfikacyjnych, amonifikacyjnych i nitryfikacyjnych wskazujący na zwiększenie się potencjału zbiorników do samooczyszczania się ze związków biogennych. Udział bakterii degradujących materię organiczną uległ również podwyższeniu, polepszając tym samym zdolność zbiorników do oczyszczania się z osadów dennych, składających się materii organicznej. Stosowanie preparatu Remediant ograniczyło rozwój sinic, będących przyczyną „zakwitów” wody, oraz bakterii grupy Coli.

Poprawie warunków mikrobiologicznych w traktowanych zbiornikach towarzyszyła poprawa parametrów fizyko-chemicznych. Dotychczasowa aplikacja preparatu Remediant zwiększyła znacząco przejrzystość wody. Zasięg widoczności wzrósł z poziomu początkowego 18,3 cm do poziomu 40,7 cm już po 4 aplikacjach preparatu. W tym czasie, poziom tlenu rozpuszczonego w wodzie podniósł się z 6,77 mg O2/dm³ do poziom 9,27 mg O2/dm³. Poprawa warunków tlenowych przełożyła się na intensyfikację przemian chemicznych m.in. utleniania metanu i amoniaku w głębinowych warstwach wody. Podsumowując, zastosowana technologia rekultywacji firmy Bio-Gen ma pozytywny wpływ na biocenozę traktowanych zbiorników wodnych. Poprawia warunki bytowe rodzimych gatunków roślin i zwierząt, ich zdrowotność oraz wpływa na wzrost populacji ryb.

Projekt rekultywacji stawów Zespołu Pałacowo-Parkowego Łazienki Królewskie w Warszawie będzie kontynuowany w kolejnym 2018 roku.

×

BIO-GEN Łódź

ul. Pojezierska 97K
91-341 Łódź

tel. kom.: +48 774 100 420

biogen@bio-gen.pl

×

BIO-GEN Namysłów

ul. 1 Maja 26
46-100 Namysłów

tel. kom.: +48 774 455 903

biogen@bio-gen.pl