BIO-GEN, ul. 1 Maja 26, 46-100 Namysłów

+48 77 445 59 04

biogen@bio-gen.pl

Preparaty Biosan

Od 25 lat dbamy o zdrowie zwierząt i roślin

Preparaty BIOSAN przeznaczone są:

 • do realizacji nowej, ekologicznie czystej, efektywnej, taniej, bezpiecznej oraz prostej w stosowaniu metody poprawy warunków środowiskowych i sanitarnych w pomieszczeniach dla zwierzat (neutralizacja odorów, fetorów, ograniczenie amoniaku, siarkowodoru, skażen mikrobiologicznych poprzez efekt zajętego miejsca (adhezji)
 • do poprawy parametrów fizyko-chemicznych oraz sanitarno-higienicznych w miejscach gromadzenia odpadów stałych i płynnych scieków komunalnych oraz odzwierzecych, a także zanieczyszczonych ujęć i zbiorników wody
 • do mikrobiologicznej obróbki nieczystości w toaletach stacjonarnych i przenośnych kabinach sanitarnych
 • do likwidacji przykrych zapachów w otoczeniu takich obiektów

Preparaty serii Biosan odznaczone zostały złotymi medalami na targach zdrowego życia w Tarnowie oraz międzynarodową złotą gwiazdą w Madrycie.

Preparaty serii BIOSAN opracowane zostały przez nasze Przedsiębiorstwo w ramach realizacji projektu celowego dla Komitetu Badań Naukowych. Są wszechstronnie przebadane i przetestowane przez placówki naukowo-badawcze. Były i są przedmiotem wielu publikacji, a także krajowych i zagranicznych konferencji naukowych.

Preparaty serii BIOSAN zbudowane sa z kompozytu mikrobiologicznego oraz startera - pożywki rozruchowej umożliwiajacej szybką multiplikację mikroorganizmów tworzacych kompozyt mikrobiologiczny, bez względu na warunki początkowe wynikające z miejsca ich zastosowania.

Przy doborze składu kompozytu mikrobiologicznego oraz starterów, uwzgledniono bardzo ścisłe kryteria bezpieczeństwa, zwiazane zarówno z etapem przygotowania i realizacji produkcji preparatów, jak i ich późniejszym stosowaniem, przy jednoczesnym zapewnieniu założonej, wysokiej skutecznosci działania.

Z szerokiej gamy mikroorganizmów spełniajacych warunki skutecznego działania opracowanej metody, wybrano i wyselekcjonowano tylko te, które:

 • Uznane sa przy współczesnym stanie wiedzy za absolutnie niepatogenne.
  Potrafią tworzyć wzajemnie uzupełniające sie, korzystne układy symbiotyczne.
 • Nie produkują substancji mogących mieć ujemny wpływ na wyniki produkcyjne zwierząt oraz jakość produktów i surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
 • Nie produkują w wyniku utylizacji odpadów, odchodów i ścieków, metabolitów szkodliwych dla ludzi, fauny i flory oraz środowiska (gleby, wody, powietrza).
 • Wprowadzone wraz z odpadami, odchodami i ściekami do środowiska przywracają korzystną równowagę mikrobiologiczną ekosystemów.
 • Charakteryzują się wysokim potencjałem do multiplikacji (namnażania).
 • Są zdolne wykorzystywać bezpośrednio bądź w sposób pośredni substancje oraz związki znajdujące sie w odpadach, odchodach, ściekach, zanieczyszczonych zbiornikach wodnych oraz ujeciach wody, do własnego rozwoju (zródła węgla, energii, azotu, siarki itp.).
 • Mogą rozwijać i rozmnażać się w zmiennych warunkach, jakie wystąpują podczas produkcji i gromadzenia odpadów, odchodów, zanieczyszczeń i ścieków (warunki tlenowe, beztlenowe, wahania pH, temperatury, itp.).

SKŁAD MIKROORGANIZMÓW TWORZACYCH KOMPOZYTY MIKROBIOLOGICZNE POSZCZEGÓLNYCH BIOPREPARATÓW SERII BIOSAN
(Symbole mikroorganizmów podano wg nomenklatury przyjetej dla oznaczania kolekcji Przedsiebiorstwa BIO-GEN)

l.p. SYMBOL NAZWA
1 BB-241 Bifidobacterium bifidum
2 BB-108 Bifidobacterium bifidum
3 BB-94 Bifidobacterium bifidum
4 BB-77 Bifidobacterium bifidum
5 EF-42 Enterococcus faecium
6 LA-31 Lactobacillus acidophillus
7 PAL-34 Pedioccocus acidilactici

Mikroorganizmy te nie są rekombinowane genetycznie, a ich specyficzne, dodatkowe własciwości, uzyskano dzięki opracowanej w Przedsiebiorstwie technologii ich namnażania w bioreaktorze.

Bardzo istotne znaczenie dla skutecznego dzialania preparatów serii BIOSAN ma ogólna ilość mikroorganizmów (jednostek tworzących kolonie) w jednym gramie preparatu. Na podstawie wszechstronnych badań i testów laboratoryjnych, potwierdzonych doświadczeniami terenowymi w różnych warunkach oraz obiektach ustalono, że ogólna (łączna) liczba drobnoustrojów (jednostek tworzących kolonie) w 1 gramie poszczególnych preparatów serii BIOSAN powinna wynosić:

BIOSAN - P < 1.950.000.000 jtk
BIOSAN - GS < 1.625.000.000 jtk
BIOSAN – KZ 2000 < 2.275.000.000 jtk

Startery w preparatach serii BIOSAN spełniają dwa główne zadania:

 1. Są wypełniaczami umożliwiającymi uzyskiwanie wymaganej koncentracji komponentu biologicznie czynnego (kompozytu mikrobiologicznego) poszczególnych preparatów.
 2. Przylegając na zasadzie adhezji do liofilizowanych struktur komórek bakteryjnych kompozytu, stanowią niezbedne zródło energii oraz pożywienia, umożliwiajacego rozpoczęcie wstępnych procesów biologicznych przez uaktywnione szczepy, bez względu na zastane warunki srodowiska.

Preparaty serii BIOSAN charakteryzują się duża konkurencyjnością ekonomiczną oraz wysoką skutecznością w stosunkowo szybkiej, korzystnej zmianie warunków sanitarnych oraz środowiskowych w miejscu ich stosowania.

Konstrukcja tych preparatów jak i sam dobór absolutnie niepatogennych mikroorganizmów, gwarantuje pełne bezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt oraz środowiska, nawet w przypadku ich przedawkowania, a samo stosowanie, może odbywać się w obecności ludzi, zwierząt i roślin, oraz także w trakcie realizacji normalnych procesów produkcyjnych.

Średnia redukcja ilości grzybów w gnojówkach i gnojowicach zwierzęcych

BIOSAN KZ 2000
Redukcja średnia w % w tym % redukcji
93,93 Ziarenkowców Laseczek Pałeczek
96,37 89,49 98,71
Średnie steżenie (ppm) NH3 w fermie drobiu (15000 szt.)
Grupa Tygodnie odchowu ptaków średnio
1 2 3 4 5 6 7
BIOSAN GS 0 0 3,63 4,72 5,0 5,0 8,1 3,77
KONTROLA 0,1 10 12,2 15,0 17,7 22,3 24,6 14,55

Preparaty serii BIOSAN posiadają atesty Zakładu Toksykologii Środowiskowej Państwowego Zakladu Higieny w Warszawie.